დამუშავებული ცვილი

სხვადასხვა ფერისა და ზომის ცვილი

სხვადასხვა ფერისა და ზომის ცვილი

cvili, taplis santeli
ცვილი, თაფლის სანთელი. Пчели́ный воск. 35°С-ზე ცვილი პლასტიკური ხდება. მცირე ნატეხს თუ ხელში გავაჩერებთ, მალე ნებისმიერი ფორმის მიცემას შევძლებთ.
vili unikaluri bunebrivi produqtia, misi warmoebis saidumlo mxolod putkrebma ician

ცვილი უნიკალური ბუნებრივი პროდუქტია

cvili 2014

ცვილის დამზადების საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოუხსნელია

Subscribe to RSS - დამუშავებული ცვილი